Евгени Стойков: Работим за цялостна модернизация на Мини Марица изток

публикувано на 18.08.2012 г. | Категория: Интервю


Интервю на Лиляна Гълъбова с инж. Евгени С т о й к о в - изпълнителен директор на "Мини Марица-изток" ЕАД пред сп. "Минно дело и геология"

 

- Уважаеми инж. Стойков, кои са най-важните стратегически периоди и постижения в 60-годишната история на Мини „Марица-изток", без които не би било възможно днешното водещо място на дружеството в българската енергетика и икономика?

 

- Името „Мини Марииа-изток" е символ на българската енергетика. 0т създаването на комплекса през 1952 година до днес са изминали 60 години на много и интелектуален физически труд. Съдбите на хиляди хора са свързани с разработването на най-голямото находище на лигнитни въглища у нас.

Необходимостта от горива и енергия за страната в средата на XX век са основната причина за разработването на Източномаришкото находище. Вече 60 години лигнитните въглища, добивани тук, са единственият конкурентен местен енергиен ресурс в електроенергийния баланс на България. С изграждането на сероочистващи инсталаиии на топлоелектрлическите иентрали в региона лигнитите остават важен енергиен ресурс за страната. Днес „Мини Марииа-изток" ЕАД добиват 96% от балансовите запаси на лигнитни въглища в страната и 90% от запасите на всички въглища в България. С тях се произвеждат до 40% от електроенергията в страната. Залежите в находището се оиеняват на над 2,1 млрд. тона - количества, които са достатъчни да задоволят енергийните нужди на България за още 50-60 години.

Известно е, че държавното минно предприятие е създадено с Постановление на MC от юни 1951 г. Решението е логически завършек на проучвания, правени през периода 1947 - 1948 г., от специалисти на геолого-маркшайдерската служба при Държавни мини „Перник,,. Техните анализи са показали, че в Източномаришкия въглищен басейн са съсредоточени над 3 млрд. тона запаси на въглища, заемащи площ от 240 квадратни километра.

На 3 март 1952 г. е направена и първата копка на рудник „Трояново-1„. През май същата година са доставени първите земекопни машини, а през юни е направена и първата копка на строежа на жп линия. Две години по-късно започват работа и първите багери - съветските C3-3. C тях се прокарва разрезната траншея. На 19 юли същата година е натоварена първата влакова композиция с откривка и започва изграждането на външните насипища и на фактическото изграждане на рудника.

В средата на 50-те години на миналия век проектантският екип на „Ленгипрошахт,, преработват първоначалнияа проект поради от наложилата се в онези години тенденция за изграждането на открити рудници, съоръжени с многокофови верижни и роторни багери, които имат по-висока производителност. В новия проект годишната производствена мощност на рудника нараства от 2 300 000 тона на 10 300 000 тона.

Първите 117 000 тона въглища са добити през 1960 г. Същата година стартира използването и на първата електрифицирана двойна жп линия от откривните хоризонти до външното насипище, която е дълга 12 км. До 1963 г. продължава доставката, монтирането и пускането в експлоатация на 17 многокофови роторни и верижни багери и на- сипообразуватели.

През 1970 година минните специалисти разработват нова схема за безбордово (безцеликово) развитие на минните работи и повече от 10 години са свързани с това мащабно преустройство - срязването на технологичния целик между два от рудниците по откривка и по добив. Въвеждат се нови производствени мощности в рудник „Трояново-3" и рудник „Трояново-1". Изместват се магистрални гумено-лентови транспортьори, поетапно се подменя железопътния с гумено лентов транспорт, изместват се жп комуникации и електросъоръжения. През 1985-1986 г. са създадени подходящите условия за изземване на целика между двата рудника.

Това изключително мащабно и сложно преустройство преминава през няколко стадия. Първият е от 1978 до1990 г., когато рудниците „Трояново-1" и „Трояново-2" се разработват в посока един срещу друг. Втория етап е от 1990 до 2008 г., когато се срязва целика между двата рудника и добивните работи навлизат в най-ефективната част на находището. Периодът след 2008 г. ще продължи до изчерпване на въглищата. Той се характеризира със сливането на горните насипищни хоризонти и създаването на условия за увеличаването на насипищната вместимост и за извършването на рекултивация на земите.

През този период на разминаване коефициентът на откривка е най-нисък и се създава възможност за поддържането на висока производствена програма по добив на въглища за продължителен период от време. Изземването на целика е ефективно проектно решение, осъществявано повече от 30 години от две поколения минни специлисти, проектанти и миньори.

През 1985 г. е открита въглехимическа лаборатория, която днес отговаря на всички изисквания на Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация,, (ИАБСА), и е извършена подготовка за сертификация на дейността й. Сертификатът за акредитация на лабораторията е валиден до 2015 г.

Въвеждането в експлоатация на уникалния, петхилядитонен багер Rs 4000 с производителност за изземване на 6900 куб. метра земна маса на час през 2006 година, позволява на „Мини Марица-изток" ЕАД да отговори на значително увеличеното потребление на лигнитни въглища днес.

 

- През 2011 г. бе постигнат рекорд от над 33 МАН. тона добив на въглища. В резултат на кои фактори стана това?

- Да, в навечерието на 60-та годишнина от създаването на компанията, колективът на „Мини Марица-изток" ЕАД постигна наистина впечатляващи резултати. При заплануван добив на 27 250 000 29 888 288 тона въглища и откривка в размер на 94 915 000 97 570 900 кубически метра земна маса в края на годината отчетохме добив на 55 679 989 тона въглища и откривка 98 864 646 кубически метра земна маса. Множество са факторите за тези резултати. Процесите в нашата работа са взаимно свързани. Постигнатите рекордни добиви са краен резултат от целенасочена активна работа на стотици хора повече от 60 години. Проучването и разработването на находището от висококвалифицирани минни специалисти, изграждането и поддържането на тежкото минно оборудване, отличната организация на труд и екипната работа, както и повишените потребности на топлоелектрическите централи са онези фактори, без които този рекорд би бил непостижим. Най-важни от всичко обаче, за нас остават хората. Работата в рудниците е ежедневна борба с природата. Тя ни осигурява ресурса, но тя е и тази, която трябва да преодоляваме всеки ден. И хората в „Мини Марица-изток" го правят. Те имат и волята и куража.

 

- През изминалите 60 години заедно с различни научни институции в мините се реализираха множество научно-технически идеи, регистрираха се рационализации и патенти, като автори бяха инженери, специалисти от дружеството. Защо силно намаля през последните години активността на новите попълнения в тази насока? Подкрепя ли и как мениджърският екип новаторството, нетрадиционните идеи?

- Може би научната работа наистина остана на по-заден план. Но /елта ни е по-скоро да приложим иновациите в практиката. Изискванията на клиентите ни нарастват с всяка изминала година и ние трябва да сме подготвени да ги посрещнем. Това, което правим като мениджъри, е да създаваме добра среда за работа и подходящи условия на хората, които искат да се развиват. По-голямата част от процесите в нашата работа са уникални като технология. За тях няма готови решения. Затова залагаме много на рационализациите и модернизациите, предлагани от нашите специалисти. Стремим се да търсим различни мнения за да намираме най-добрите решения. Времето ще покаже дали вървим в правилната посока.

 

- Как се изпълняват през последните години инвестиционните програми и какъв процент от тях са за рехабилитация и закупуване на минна техника? Моля Ви да посочите конкретни данни.

- Политиката на компанията ни е насочена към подобряване на инвестиционното планиране чрез разработване и поддържане на адекватна интегрирана система от процедури за управление и контрол на бюджета, минимизиране на възможностите за преразход и оптимизиране на ремонтните дейности. От особено значение в условията при които се налага да работим, е максимално да оползотворяваме складовите наличности и да не допускаме презапасяване със суровини, материали и резервни части. Стремим се да планираме прецизно паричните потоци, необходимостта от финансови средства и техните източници.

Основните дейности, по които са предвидени инвестиции, са:

• Реконструкции на транспортните съоръжения (основно гумено-транспортни ленти (ГТЛ)) - изграждане на нови и удължаване на съществуващи такива в трите рудника на дружеството. Завишените заявки от консуматорите и очакваните по-високи добиви за следващите години, предполагат извършването на по-голям обем разкривни работи, реконструкция и удължаване на съществуващи и изграждането на нови транспортни съоръжения в трите рудника на „Мини Мари/а-изток" ЕАД.

• Рехабилитация на тежкото минно оборудване, задвижващи станции на ГТЛ, рехабилитация на подстанции и елсъоръжения. През 2011 г. приключи рехабилитацията на багерите от типа RS 1200, като през следващите три години се предвижда цялост- на рехабилитация на багерите за откривка от типа RS2000 и за добив на въглища от типа RS710. Ремонтни дейности ще бъдат извършени по механичната и електрическта част, по автоматизацията и модернизациятаа на багерите.

Ще подчертая, че през миналата, както и през тази година ремонтната дейност се извършва основно по стопански начин. Рехабилитацията на тежкото минно оборудване е водещо направление в инвестиционните програми през последните години. Правим всичко възможно да обновяваме технологичната и спомагателна. Миналата година приключи рехабилитацията на основните добивни съоръжения - багерите от типа Rs 1200. За всеки един от тях са инвестирани по около 8 млн. евро. Сега те са с изцяло подменена механична и електрическа част, автоматизирани и компютъризирани, гарантиращи безпроблемна работа на багера за следващите 25 години. Подобрени са значително и условията на труд за персонала ни. По стопански начин изграждаме и редица претоварващи устройства за преливане на товаропотоците.

• Доставка на технологична механизация. През 2012 г. се предвижда закупуването на нови булдозери, еднокофови багери до 100 к.с., бордови автомобили, автокранове, автомобили с висока проходимост за извозване на работещите на територията на рудниците, челни товарачи, противопожарни автомобили, малогабаритна повдигателна техника на колесен и верижен ход и самосвали и т. н. Една от най- необходимите инвестиции за дружеството ще бъде закупуването на сонда за геоложки проучвания, което се отлага от няколко години.

• Социална ангажираност към персонала и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. През 2012 г. средства ще бъдат осигурени за ремонт на назначенията в рудник „Трояново-1", за ремонтни дейности по почивните станции на „Мини Марица-изток", системи за охрана и видеонаблюдение, пожароизвестителни и пожарогасителни системи, както и различни дейности по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

• Закупуване на земеделски земи и регулирани поземлени имоти в границата на концесионната площ. Това саособено значимите инвестиции, които до известна степен определят посоката u темпа на развитието на минните работи.

 

- За миннния сектор обикновено проблемите, както и резултатите от работата на един ме- ниджърски екип се разкриват при следващия. Каква цел и какви задачи Вие лично си поставяте и изпълнявате?

- Най-важната задача, която съм си поставил с поемането на отговорността да бъда изпълнителен директор на най-голямото дружество за открит въгледобив е модернизацията. По-голямата част от тежкото минно оборудване се експлоатира между 30 и 40 години. Неоспорим факт е, че съществуващата техника се поддържа на едно изключително добро ниво. Всяка година се изготвя ремонтна програма, с която се планира поетапната рехабилитация на багерите. Тази година открихме строителната площадка за изграждането на един дълго изработван проект - „Претоварен пункт по направление ж.п. гара „Трояново-1" - ТЕЦ 1Изпълнението му ще отнеме 14 месеца, като се очаква вложените средства да достигнат 50 милиона лева. За нас това е стратегически обект, тъй като ще се използва до края на експлоатацията на находището на рудник Трояново-север . Възвращаемостта на инвестицията ще бъде сравнително бърза, имайки предвид и срока на експлоатация на съоръжението. Изграждането на такъв пункт се предвижда и по направлението към ТЕЦ „Марица-изток 2". Претоварните пунктове ще бъдат съставени от основни претоварни съоръжения със собствена автоматизирана почистваща система и магистрални транспортни съоръжения.

Трябва да признаем, че освен физически, машините вече остаряват и морално. Високите добиви изискват високопроизводителна и енергийноефективна техника. Необходими са големи нвестиции, но се надяваме, че ще успеем да привлечем и външно финансиране. До края на годината очакваме одобрение на проект за закупуването на нов багер със средства по фонд „Козлодуй". Работата ни по програмите на фонда е успешна и по тази причина сме оптимисти. През месец април в изпълнение на договор за рехабилитация на главните трансформаторни подстанции и изграждане на нови мобилни такива бяха доставени шлангови кабели 20 kV, токопри- емни устройства 20 kV за багери от типа SRs 2000 и акумулаторни батерии за багери от типа SRs 2000 на обща стойност 7 млн. лева.

Тръжната процедура за избор на изпълнител по втория проект за изграждане на он-лайн контрол на натоварването на лентовите транспортьори и багерите, както и за дистанционно отчитане на показанията на електромерите и анализ на качеството на електроенергията е на етап избор за изпълнител. Бюджетът на проекта е 5,5 милиона евро, като съотношението на финансиране и съфинансиране от страна на дружеството е 70%-30%.

Развитието на комуникационната инфраструктура е другото важно направление по което работим интензивно. Чрез изграждането на високоскоростна оптична и радиорелейна свързаност между поделенията на дружеството ще се увеличи значително обемът, качеството и скоростта на движение на информацията. Предвидено е голяма част от процесите да бъдат визуализирани, което ще подобри ефективността при вземане на управленски решения.

В инвестиционната програма за тази година сме предвидили и закупуването на 3 еднокофови багера на колесен ход за изгребване на вътрешните насипища.

Накрая искам да кажа следното:

За изпълнението на производствената програма е разработен, утвърден и се изпълнява Инженерен проект за развитие на минните работи, в който са планувани всички основни и съпътстващи дейности, обезпечаващи изпълнението на производствената програма.

Приоритетите на „Мини Марица-изток" напълно отговарят на европейската енергийна политика, като гарантират сигурност на доставките, ефективно използване на природните ресурси, подкрепа за новаторските решения, които да осигуряват дългосрочен устойчив растеж и качество на живот, в страната ни.

 

 

Други новини

Урологът д-р Емил Петков: Уголемената...

Д-р Емил Петков е специалист уролог в сектор „Урология“ към Хирургична клиника на Болница „Тракия“. Един от честите въпроси,...

Петър Хубчев: Първа цел е всички да са...

Старши треньорът на „Берое“ Петър Хубчев говори пред медиите минути преди старта на зимната подоготовка на отбора. Вижте какво...

Хубчев: Не се притеснявам за...

Старши треньорът на "Берое" изказа своето мнение пред официалния сайт на клуба по повод информациите, че двама играчи на "зелените" не са...

Петър Хубчев: Развиваме се и като...

Традиционно в края на годината beroe.bg дава думата на старши треньора. В снощния брой на седмичното обзорно предаване #СВЕТЪТеБЕРОЕ Петър...

Пламен Липенски: Доволни сме от...

Кондиционният треньор на „Берое“ Пламен Липенски говори пред камерата на beroe.tv ден преди началото на първенството в „А“...

Фестивалът Златната липа 2014 предлага...

Людмила Дакова, кинокритик и председател на журито на Международния фестивал за модерно европейско кино „Златната липа” 2014...

Апкарян: Важна е битката

Ден преди шампионатния двубой срещу „Черноморец“ (Бургас) екипът на beroe.bg разговаря с помощник-треньора на „Берое“ Левон...

Проф. Иван Станков: 52 университета са...

Проф.д-р Иван Станков е роден през 1948 г. в село Ружица, област Ямбол. Завършил е Селскостопанска академия в София със специалност...

Липенски: Можем да спечелим

- Г-н Липенски, мачът идва едва три дни след последния такъв срещу "Лудогорец". Възстановен ли е отборът? - По отношение на...

Левон Апкарян: Имаме сили за победа

Левон Апкарян: Имаме сили за победа - Г-н Апкарян, "Берое" се върна към победите. Какво е настроението в отбора? - Определено е много добро....

Иво Папазов - Ибряма: Виртуозът от...

Световноизвестният кларнетист не се вижда край белия роял до парламента, за музиката трябвало отворено сърце, а не душа изпълнена с...

Петър Хубчев: Предстои ни мач за...

Преди мача за Суперкупата на България в специално интервю за клубната телевизия разговаряхме със старши треньора на “Берое”...