Емил Георгиев: Банките трябва да предложат нови и атрактивни продукти, за да стимулират икономиката

публикувано на 06.11.2011 г. | Категория: Интервю


Банките трябва да използват естествено повишаващото се потребление в края на всяка година и в края на 2011 г. могат да предложат нови и атрактивни продукти. Така ще стимулират и гражданите и фирмите. Ще се засилят потреблението и кредитирането. Ще се влеят нови, свежи пари в икономиката, казва Емил Георгиев, управител на Клон Стара Загора на Първа инвестиционна банка.

 

Г-н Георгиев, как оценявате икономическата ситуация в страната, има ли нещо общо за всички региони?

В края на септември МВФ намали прогнозата си за цялостното икономическо развитие в света за 2011 г. от първоначално очаквания ръст от около 4 на сто на 1,6 процентни пункта. На този фон КОРЕКЦИЯТА НА ЕКСПЕРТИТЕ ОТ МВФ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ 3% НА 2,5%, САМО С 0,5%, ЗВУЧИ ОПТИМИСТИЧНО. Доказателство за това са първите, макар и още плахи, признаци за излизане от кризата. Двигателите на този растеж са главно експортно ориентираният бизнес, добивната, преработвателната и фармацевтичната промишленост. НСИ отчете 2% ръст на БВП спрямо второто тримесечие на 2010 г.

А общото за всички региони е, че на мястото на спада в строителството се повишиха ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА по линия на проектите, финансирани от европейските фондове за изграждане на пътища, комунално-битови съоръжения, облагородяване на градската среда и развитие на селските региони.

Считам, че сега е моментът банките да подкрепят добрите проекти на тези български предприемачи, които най-бързо ще допринесат за задвижването на икономиката напред.

 

Какво очаквате в банковия сектор до края на годината и каква е прогнозата Ви за 2012-а?

В момента наблюдаваме две противоречиви тенденции. От една страна, КЪМ КРАЯ НА АВГУСТ В БАНКОВАТА СИСТЕМА СА НАТРУПАНИ БЛИЗО 65,3 милиарда лева спестявания на граждани и фирми. Нарастването само в рамките на един месец - юли 2011 г. спрямо август - е от 358 млн. лева или 0,6%. Устойчиво продължава да расте обемът на банковите депозити от граждани и домакинства с 0,8%.

От друга страна, потреблението остава силно ограничено. Оборотът в търговията на дребно през юли 2011 г. намалява с 2,8% спрямо същия период на 2010 г., а покупките на битова техника, мебели и други стоки за бита са спаднали с 8,2% за същия период.

Въпреки наличието на средства, НЕЯСНИТЕ ФИНАНСОВИ ПРОГНОЗИ И НЕСИГУРНОСТТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ОГРАНИЧАВАТ ПОТРЕБЛЕНИЕТО. Все пак в края на август кредитите бележат ръст от 190 млн. лева, или 0,4%. И добрата новина е, че тук водещи са корпоративните кредити с 0,5% ръст спрямо жилищните и потребителските заеми, които нарастват с около 0,1%.

Считам, че банките трябва да използват естествено повишаващото се потребление в края на всяка година и до края на 2011 г. да предложат НОВИ И АТРАКТИВНИ ПРОДУКТИ, КОИТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ДА ОКУРАЖАТ БЪЛГАРИТЕ - гражданите и фирмите - да засилят потреблението и кредитирането, като по този начин се влеят нови, свежи пари в икономиката. Специално ние, в Първа инвестиционна банка, сме си поставили такава задача.

Що се отнася до 2012 г., при условие, че външната среда спре да се влошава, очаквам заетостта да започне бавно да се покачва, а инфлацията постепенно да намалява. В благоприятния вариант ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА МОЖЕ ДА НАРАСНЕ С ОКОЛО 3%. Естествено, това ще намери своето позитивно отражение и върху банковия сектор.

 

Какви са проблемите на малките и средни предприятия (МСП)?

В началото на октомври научихме от едно изследване на Евростат сред 25 хиляди компании в 20 страни от Европейския съюз, че малките и средни предприятия (МСП) у нас са с най-много отхвърлени молби за кредитиране. Преди апогея на кризата между 2007 г. и 2010 г. отхвърлените молби са били само 3,1%, а сега достигат 35,5%.

Тези сведения създават впечатление, че банките провеждат прекалено рестриктивна политика и силно са ограничили достъпа на МСП до финансов ресурс, което в условията на криза може да има фатални последици. Но не е точно така.

Ние С БИЗНЕСА СМЕ КАТО СКАЧЕНИ СЪДОВЕ И ОПРЕДЕЛЕНО ИГРАЕМ В ЕДИН ОТБОР. Затова и много добре знаем с какви проблеми се сблъскват МСП и стремежът ни е заедно да ги преодоляваме.

От друга страна, натрупването на такъв огромен финансов ресурс в банките през последните 1-2 години говори за доверието, което гражданите и бизнесът имат към нас. Не можем да си позволим по никакъв начин да поставим под въпрос това доверие.

Друг основен проблем сред малките и средни предприятия е НИСКАТА УСВОЯЕМОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА, КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА БИЗНЕСА. От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма потвърдиха, че България отчита най-висок процент на проекти, одобрени за безвъзмездно финансиране, които не намират финансиране за тяхното изпълнение след одобрение. Това са 30-35% от проектите по Оперативна програма Конкурентоспособност. Считам, че усъвършенстването и развитието на малките и средни предприятия в България по линия на ЕС крие още много неизползвани възможности. Точно с тази цел В ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА СЕ СЪЗДАДЕ СПЕЦИАЛНО ЗВЕНО от специалисти, които не само предварително разглеждат проекта за потенциалното му финансиране, но и предоставят професионални консултации при разработката и изпълнението на самия проект, според специфичните изисквания на програмите, финансирани от ЕС. По този начин ще се преодолее не само проблемът с осигуряване на съфинансиране от страна на бенефициентите, но и ще се окуражат малките и средни предприятия ДА УЧАСТВАТ ПО-АКТИВНО В ТЕЗИ ПРОГРАМИ ЧРЕЗ ПОДКРЕПАТА НА ПИБ, което ще спомогне за по-успешно усвояване на средствата, предназначени за частния сектор.

 

Кои са приоритетните сектори, които финансирате?

Ние нямаме специални предпочитания, но както вече казах, стремежът ни е в тясно партньорство със самия бизнес да подкрепяме качествени бизнес проекти в СЕКТОРИ, КОИТО ИМАТ ПОТЕНЦИАЛ ДА ДАДАТ ТЛАСЪК НА ИКОНОМИКАТА.

Това са експортно ориентираните производства, тези фирми, които залагат на иновациите, на новите технологии, инфраструктурните проекти, и тези с пари от европейските фондове.

 

Какви са новите продукти на ПИБ? Какви са техните предимства?

Първа инвестиционна банка винаги се е стремяла да отговори на нуждите на клиентите си и смятам, че И ТАЗИ ЕСЕН ИМАМЕ ДОСТА АКТУАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА. На първо място е новата ни услуга в сферата на Европейските програми и проекти, която е насочена към малки, средни и големи корпоративни клиенти на банката и цели да предостави цялостно и висококачествено обслужване в две направления: предоставяне на предварително писмо за намерение за финансиране на проекта след неговото евентуално одобрение, както и професионална подкрепа при подготовка и изпълнение на самия проект, което е от решаващо значение за изплащането на одобрената безвъзмездна финансова помощ. Към услугата има вече значителен интерес от клиенти от цялата страна, което ПРЕДИМНО СЕ ДЪЛЖИ НА СИГУРНОСТТА, КОЯТО КЛИЕНТЪТ ПОЛУЧАВА тъй като Първа инвестиционна банка се ангажира в дългосрочен план с клиента и го подкрепя административно и финансово до окончателното усвояване на безвъзмездната помощ. В ипотечното кредитиране имаме изцяло нов продукт - кредит Шанс. Това е дългосрочен кредит за закупуване на недвижим имот, който е предложен за публична продан от частен съдебен изпълнител.

ОТПУСКА СЕ В ЕВРО И ЩАТСКИ ДОЛАРИ СЪС СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ ДО 30 ГОДИНИ, няма комисиона за предсрочно погасяване със собствени средства. Знаете, че цената на тези имоти е доста по-ниска от пазарната, така че това е наистина една много добра възможност. Условието е ПИБ да има сключено споразумение с частния съдебен изпълнител, обявил имота на търг, и той да има сметка в банката. Засега това е направено за градовете Стара Загора, София, Варна, Кюстендил и Шумен.

До края на годината имаме и ПРОМ0ЦИЯ ПО ИПОТЕЧНИЯ КРЕДИТ ПРЕИМУЩЕСТВО С ФИКСИРАНА ЛИХВА 5,5% ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА без такса за разглеждане на документите, без ограничение в размера и кредитиране до 90% от стойността на имота, служещ за обезпечение. И за двата кредита ПИБ дава безплатна застраховка Имот за целия срок на изплащане, което спестява допълнителни разходи на кредитополучателите. За кредита може да се кандидатства във всичките 163 клона и офиса на ПИБ в страната.

 

Кои кредити са най-предпочитани от бизнеса?

В новата икономическа ситуация банките се стремят максимално да отговарят на потребностите на бизнеса. Ние създаваме продукти, които да са привлекателни и достъпни за фирмите - по-бърз срок за одобрение, по-дълъг гратисен период, възможност за определяне на вноските и използване на вече погасената част. ТАКЪВ ПРОДУКТ НА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Е СУПЕР КРЕДИТ. При ипотечно обезпечение на жилищни и търговски площи кредитът се предлага в максимален размер до 500 000 евро за срок до 120 месеца, като за първите 12 месеца Супер кредит може да бъде използван в режим на овърдрафт. През този период обслужването на задължението става при по-ниска фиксирана лихва от 6,5%, като фирмите сами преценяват дали да погасяват главницата на кредита, или да внасят само лихвените си задължения.

Супер кредит предлага на кредитополучателите на ПИБ удобството да определят сами кога и каква част от задълженията си да погасяват през периода на овърдрафт. Освен това те ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТ ОТНОВО ПОГАСЕНАТА ЧАСТ ОТ КРЕДИТА.

При преминаването от режим на овърдрафт към режим на кредит след първата година няма комисиона за предсрочно погасяване, като лихвата до падежа на кредита е от 8,59%.

 

Съживява ли се пазарът на ипотечното кредитиране и кой може да си го позволи в момента?

Търсенето на ипотечно кредитиране е обусловено, от една страна, от тенденциите в сектора на недвижимите имоти - ТЪРСЕНЕ, ЦЕНОВИ НИВА, АТРАКТИВНИ ОФЕРТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ, а от друга, от цялостната икономическа ситуация в страната.

В момента се забелязва известно активизиране на пазара и засилване на интереса към ипотечните кредити. Най-много ипотечни кредити се отпускат в големите градове, в които населението е с по-високи доходи и клиентите имат повече спестени средства за самоучастие. Същевременно забелязваме и ръст на реално отпуснатите кредити, което се дължи на улеснената процедура и преференциалните условия, предлагани от банките, и на реалистичните очаквания на клиентите. Положителна тенденция е, че клиентите вече идват подготвени, НЕ ГЛЕДАТ САМО ЛИХВАТА ОТ РЕКЛАМАТА, А ОБРЪЩАТ ВНИМАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ И УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТА като размер на таксите и комисионите, срока на изплащане и погасителен план.

Според социологическото проучване, направено по поръчка на Първа инвестиционна банка, най-голям интерес към закупуване на жилище с ипотека проявяват младите хора на възраст между 26 и 35 г., като се забелязва известно активизиране на клиентите от 36 до 45-годишна възраст. Доходите на клиентите, търсещи ипотечен кредит, са преимуществено над 1000 лева, но забелязваме тенденция за намаление на този доход.

Ние, като банкова институция, се надяваме условията на имотния пазар и в икономиката да се подобрят дотолкова, че да помогнем на повече хора да закупят желания дом. Затова се стремим да създаваме и нови продукти.

 

 

Интервю: вестник Национална бизнес поща

 

Други новини

Урологът д-р Емил Петков: Уголемената...

Д-р Емил Петков е специалист уролог в сектор „Урология“ към Хирургична клиника на Болница „Тракия“. Един от честите въпроси,...

Петър Хубчев: Първа цел е всички да са...

Старши треньорът на „Берое“ Петър Хубчев говори пред медиите минути преди старта на зимната подоготовка на отбора. Вижте какво...

Хубчев: Не се притеснявам за...

Старши треньорът на "Берое" изказа своето мнение пред официалния сайт на клуба по повод информациите, че двама играчи на "зелените" не са...

Петър Хубчев: Развиваме се и като...

Традиционно в края на годината beroe.bg дава думата на старши треньора. В снощния брой на седмичното обзорно предаване #СВЕТЪТеБЕРОЕ Петър...

Пламен Липенски: Доволни сме от...

Кондиционният треньор на „Берое“ Пламен Липенски говори пред камерата на beroe.tv ден преди началото на първенството в „А“...

Фестивалът Златната липа 2014 предлага...

Людмила Дакова, кинокритик и председател на журито на Международния фестивал за модерно европейско кино „Златната липа” 2014...

Апкарян: Важна е битката

Ден преди шампионатния двубой срещу „Черноморец“ (Бургас) екипът на beroe.bg разговаря с помощник-треньора на „Берое“ Левон...

Проф. Иван Станков: 52 университета са...

Проф.д-р Иван Станков е роден през 1948 г. в село Ружица, област Ямбол. Завършил е Селскостопанска академия в София със специалност...

Липенски: Можем да спечелим

- Г-н Липенски, мачът идва едва три дни след последния такъв срещу "Лудогорец". Възстановен ли е отборът? - По отношение на...

Левон Апкарян: Имаме сили за победа

Левон Апкарян: Имаме сили за победа - Г-н Апкарян, "Берое" се върна към победите. Какво е настроението в отбора? - Определено е много добро....

Иво Папазов - Ибряма: Виртуозът от...

Световноизвестният кларнетист не се вижда край белия роял до парламента, за музиката трябвало отворено сърце, а не душа изпълнена с...

Петър Хубчев: Предстои ни мач за...

Преди мача за Суперкупата на България в специално интервю за клубната телевизия разговаряхме със старши треньора на “Берое”...